عدم پرداخت چهار ماهه‌ی دستمزد کارگران شهرداری مهاباد...

ماف نیوز: دستمزد و حقوق کامل چهار ماه کارگران شهرداری مهاباد به همراه اضافه‌کاری دو ماه‌ آنها پرداخت نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در حال حاضر حقوق کامل ماههای اسفند، بهمن، مهر، آبان و اضافه کاری‌های آذر و دی ماه ۹۶ کارگران شهرداری مهاباد پرداخت نشده ...