فراخوان انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج برای کارگران فاقد ...

ماف نیوز: رئیس انجمن صنفی کارگران و استاد کارگران بخش ساختمان سنندج گفت: آن دسته از نیروی کار بخش ساختمان در سنندج که فاقد بیمه بوده و یا کارت مهارت فنی و حرفه‌ای ندارند می‌توانند در اسرع وقت با مراجعه به دفتر این انجمن در سنندج، نسبت به بهره مندی ...