عدم پرداخت معوقات کارگران شهرداری کنگاور...

ماف نیوز: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری کنگاور استمرار داشته و علیرغم وعده‌ی فرماندار، تاکنون مشکلات کارگران حل و فصل نشده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حدود ۴۰ کارگر شهرداری کنگاور همچنان معوقات مزدی، پاداش و عیدی خود را از شش ماه پیش دریافت نکرده‌اند. تلگرام ماف نیوز دو ...