خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قصاص دو زندانی در نقده و سنندج...

ماف نیوز: خطر اجرای حکم قصاص دو زندانی متهم به قتل عمد در زندانهای سنندج و نقده قریب‌الوقوع است. خانواده‌های این افراد تاکنون نتوانسته‌اند رضایت اولیای دم مقتولین را کسب کنند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، خطر اجرای حکم قصاص یک زندانی متهم به قتل عمد به نام ...