عدم تسویه‌ی مطالبات کشاورزان نقده‌ای از کارخانه‌ی قند...

ماف نیوز: نظام صنفی کشاورزی پیرامون تجمع ابتدای هفته کشاورزان مقابل کارخانه قند نقده گفت: به‌رغم توافق صورت گرفته برای تسویه کامل در بیست اسفند، از آنجا که تمام محصول قند کارخانه فروخته شده بود، کشاورزان نگران بودند کارخانه پولی برای تسویه با آنها –مثل برخی ادوار گذشته- نداشته باشد. به ...