انتظار نافرجام کارگران کشتارگاه بجنورد برای وصول مطالبات...

ماف نیوز: «داوود امیری» مسئول نهاد صنفی کارگران خراسان شمالی گفت تاکنون شهرداری بجنورد طلب کارگران کشتارگاه را پراخت نکرده است. به گزرش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایلنا از قول داوود امیری نوشت: «بر اساس گزارش شهرداری بجنورد کارگران کشتارگاه بجنورد ماه‌ها معوقات مزدی پرداخت نشده دارند و حق ...