هدیه ی روحانی به کردها در ۲۰۱۶ یکصد و یک کولبر قربانی بود + ...

  موارد نقض حقوق بشری کولبران در سال ۲۰۱۶ از سوی مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان آماده و در اختیار قرار گرفته شد.   مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، گزارش یک ساله ی اخیر (۲۰۱۶) در رابطه با نقض حقوق بشر کولبران از سوی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. طبق اطلاع ...