خودکشی دو دختر در پیرانشهر و‌ سردشت...

ماف نیوز: یک دختر جوان از اهالی پیرانشهر بە دلیل فقر و تهیدستی و یک دختر دیگر هم در سردست به دلایل نامعلومی به زندگی خود پایان دادند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبە ٤ تیر ۱۳۹۷، یک دختر ١٨ سالە از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام ...