خودکشی منجر به مرگ دو زن در ارومیه و بوکان...

ماف نیوز: یک زن در ارومیە که بە دلیل وجود مشکلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کرده بود، پس از هشت روز جان خود را از دست داد. همزمان یک زن بوکانی اقدام بە خودکشی کرده و بە زندگی خود پایان داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ...